ثبت دامنه

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
46,062 UGX
1 سال
46,062 UGX
1 سال
46,062 UGX
1 سال
.org
58,016 UGX
1 سال
58,016 UGX
1 سال
58,016 UGX
1 سال
.store داغ
230,000 UGX
1 سال
230,000 UGX
1 سال
230,000 UGX
1 سال
.clinic داغ
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.delivery جدید
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.blog جدید
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
.agency جدید
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.digital جدید
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.tours جدید
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.design جدید
175,385 UGX
1 سال
175,385 UGX
1 سال
175,385 UGX
1 سال
.dental جدید
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.doctor جدید
484,616 UGX
1 سال
484,616 UGX
1 سال
484,616 UGX
1 سال
.dentist جدید
180,000 UGX
1 سال
180,000 UGX
1 سال
180,000 UGX
1 سال
.lawyer جدید
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.hosting جدید
1,753,847 UGX
1 سال
1,753,847 UGX
1 سال
1,753,847 UGX
1 سال
.host جدید
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
.consulting جدید
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.business جدید
71,539 UGX
1 سال
69,924 UGX
1 سال
71,539 UGX
1 سال
.salon جدید
193,847 UGX
1 سال
193,847 UGX
1 سال
193,847 UGX
1 سال
.boutique جدید
160,000 UGX
1 سال
160,000 UGX
1 سال
160,000 UGX
1 سال
.catering جدید
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.capital جدید
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.center جدید
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.careers جدید
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.photography جدید
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.farm جدید
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.coffee جدید
160,000 UGX
1 سال
160,000 UGX
1 سال
160,000 UGX
1 سال
.church
160,000 UGX
1 سال
160,000 UGX
1 سال
160,000 UGX
1 سال
.charity
180,000 UGX
1 سال
180,000 UGX
1 سال
180,000 UGX
1 سال
.cleaning جدید
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.apartments جدید
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.city
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.net
62,308 UGX
1 سال
62,308 UGX
1 سال
62,308 UGX
1 سال
.bar
263,077 UGX
1 سال
263,077 UGX
1 سال
263,077 UGX
1 سال
.club
59,539 UGX
1 سال
55,385 UGX
1 سال
59,539 UGX
1 سال
.coach
184,616 UGX
1 سال
184,616 UGX
1 سال
184,616 UGX
1 سال
.biz
81,693 UGX
1 سال
81,693 UGX
1 سال
81,693 UGX
1 سال
.info
71,539 UGX
1 سال
71,539 UGX
1 سال
71,539 UGX
1 سال
.ceo
350,000 UGX
1 سال
350,000 UGX
1 سال
350,000 UGX
1 سال
.co
130,000 UGX
1 سال
130,000 UGX
1 سال
130,000 UGX
1 سال
.college
230,000 UGX
1 سال
230,000 UGX
1 سال
230,000 UGX
1 سال
.ca
69,000 UGX
1 سال
69,000 UGX
1 سال
69,000 UGX
1 سال
.cn
124,385 UGX
1 سال
0 UGX
1 سال
124,385 UGX
1 سال
.co.uk
35,077 UGX
1 سال
35,077 UGX
1 سال
35,077 UGX
1 سال
.de
36,693 UGX
1 سال
36,693 UGX
1 سال
36,693 UGX
1 سال
.eu
45,924 UGX
1 سال
45,924 UGX
1 سال
45,924 UGX
1 سال
.io
198,462 UGX
1 سال
0 UGX
1 سال
198,462 UGX
1 سال
.me
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.mobi
85,385 UGX
1 سال
85,385 UGX
1 سال
85,385 UGX
1 سال
.nl
36,693 UGX
1 سال
36,693 UGX
1 سال
36,693 UGX
1 سال
.online
138,462 UGX
1 سال
138,462 UGX
1 سال
138,462 UGX
1 سال
.site
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.top
41,539 UGX
1 سال
41,539 UGX
1 سال
41,539 UGX
1 سال
.tw
138,370 UGX
1 سال
0 UGX
1 سال
138,370 UGX
1 سال
.us
43,847 UGX
1 سال
43,847 UGX
1 سال
43,847 UGX
1 سال
.vip
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.xyz
50,770 UGX
1 سال
50,770 UGX
1 سال
50,770 UGX
1 سال
.actor
138,462 UGX
1 سال
138,462 UGX
1 سال
138,462 UGX
1 سال
.art
55,385 UGX
1 سال
55,385 UGX
1 سال
55,385 UGX
1 سال
.audio
623,077 UGX
1 سال
623,077 UGX
1 سال
623,077 UGX
1 سال
.band
87,693 UGX
1 سال
87,693 UGX
1 سال
87,693 UGX
1 سال
.foundation
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.enterprises
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.events
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.film
336,924 UGX
1 سال
336,924 UGX
1 سال
336,924 UGX
1 سال
.gallery
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.company
71,539 UGX
1 سال
71,539 UGX
1 سال
71,539 UGX
1 سال
.hiphop
623,077 UGX
1 سال
623,077 UGX
1 سال
623,077 UGX
1 سال
.movie
1,038,462 UGX
1 سال
1,038,462 UGX
1 سال
1,038,462 UGX
1 سال
.news
87,693 UGX
1 سال
87,693 UGX
1 سال
87,693 UGX
1 سال
.photos
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.pictures
46,154 UGX
1 سال
46,154 UGX
1 سال
46,154 UGX
1 سال
.show
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.theater
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.theatre
2,769,231 UGX
1 سال
2,769,231 UGX
1 سال
2,769,231 UGX
1 سال
.video
87,693 UGX
1 سال
87,693 UGX
1 سال
87,693 UGX
1 سال
.associates
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.co.com
129,231 UGX
1 سال
129,231 UGX
1 سال
129,231 UGX
1 سال
.gives
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.gmbh
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.inc
16,781,539 UGX
1 سال
16,781,539 UGX
1 سال
16,781,539 UGX
1 سال
.industries
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.limited
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.ltd
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.management
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.marketing
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.ngo
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.ong
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.partners
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.press
258,462 UGX
1 سال
258,462 UGX
1 سال
258,462 UGX
1 سال
.pw
133,847 UGX
1 سال
133,847 UGX
1 سال
133,847 UGX
1 سال
.sarl
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.solutions
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.srl
147,693 UGX
1 سال
147,693 UGX
1 سال
147,693 UGX
1 سال
.studio
90,000 UGX
1 سال
90,000 UGX
1 سال
90,000 UGX
1 سال
.trade
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.barcelona
309,231 UGX
1 سال
309,231 UGX
1 سال
309,231 UGX
1 سال
.bayern
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.berlin
230,770 UGX
1 سال
230,770 UGX
1 سال
230,770 UGX
1 سال
.boston
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.country
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.cymru
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.desi
69,231 UGX
1 سال
69,231 UGX
1 سال
69,231 UGX
1 سال
.earth
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.eus
360,000 UGX
1 سال
360,000 UGX
1 سال
360,000 UGX
1 سال
.gal
360,000 UGX
1 سال
360,000 UGX
1 سال
360,000 UGX
1 سال
.global
263,077 UGX
1 سال
263,077 UGX
1 سال
263,077 UGX
1 سال
.hamburg
230,770 UGX
1 سال
230,770 UGX
1 سال
230,770 UGX
1 سال
.international
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.kiwi
152,308 UGX
1 سال
152,308 UGX
1 سال
152,308 UGX
1 سال
.london
226,154 UGX
1 سال
226,154 UGX
1 سال
226,154 UGX
1 سال
.melbourne
253,847 UGX
1 سال
253,847 UGX
1 سال
253,847 UGX
1 سال
.miami
96,924 UGX
1 سال
96,924 UGX
1 سال
96,924 UGX
1 سال
.nagoya
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.nyc
129,231 UGX
1 سال
129,231 UGX
1 سال
129,231 UGX
1 سال
.okinawa
55,385 UGX
1 سال
55,385 UGX
1 سال
55,385 UGX
1 سال
.osaka
138,462 UGX
1 سال
138,462 UGX
1 سال
138,462 UGX
1 سال
.paris
253,847 UGX
1 سال
253,847 UGX
1 سال
253,847 UGX
1 سال
.place
0 UGX
1 سال
0 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.quebec
156,924 UGX
1 سال
156,924 UGX
1 سال
156,924 UGX
1 سال
.ryukyu
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.scot
240,000 UGX
1 سال
240,000 UGX
1 سال
240,000 UGX
1 سال
.sydney
253,847 UGX
1 سال
253,847 UGX
1 سال
253,847 UGX
1 سال
.tokyo
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.town
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.uk
35,077 UGX
1 سال
35,077 UGX
1 سال
35,077 UGX
1 سال
.vegas
281,539 UGX
1 سال
281,539 UGX
1 سال
281,539 UGX
1 سال
.wales
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.world
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
.yokohama
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.cricket
263,077 UGX
1 سال
263,077 UGX
1 سال
263,077 UGX
1 سال
.fans
276,924 UGX
1 سال
276,924 UGX
1 سال
276,924 UGX
1 سال
.football
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.futbol
57,693 UGX
1 سال
57,693 UGX
1 سال
57,693 UGX
1 سال
.golf
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.hockey
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.racing
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.rodeo
41,539 UGX
1 سال
41,539 UGX
1 سال
41,539 UGX
1 سال
.run
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.ski
180,000 UGX
1 سال
180,000 UGX
1 سال
180,000 UGX
1 سال
.soccer
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.team
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.tennis
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.yoga
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.app
92,308 UGX
1 سال
92,308 UGX
1 سال
92,308 UGX
1 سال
.chat
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.click
50,770 UGX
1 سال
50,770 UGX
1 سال
50,770 UGX
1 سال
.cloud
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.codes
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.computer
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.domains
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.download
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.email
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.graphics
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.media
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.network
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.onl
60,000 UGX
1 سال
60,000 UGX
1 سال
60,000 UGX
1 سال
.software
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.systems
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.tech
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.technology
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.tube
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
.viajes
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.webcam
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.website
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
83,077 UGX
1 سال
.abogado
761,539 UGX
1 سال
761,539 UGX
1 سال
761,539 UGX
1 سال
.construction
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.accountant
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.accountants
346,154 UGX
1 سال
346,154 UGX
1 سال
346,154 UGX
1 سال
.archi
350,770 UGX
1 سال
350,770 UGX
1 سال
350,770 UGX
1 سال
.attorney
180,000 UGX
1 سال
180,000 UGX
1 سال
180,000 UGX
1 سال
.auto
11,076,924 UGX
1 سال
11,076,924 UGX
1 سال
11,076,924 UGX
1 سال
.engineer
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.builders
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.cab
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.claims
184,616 UGX
1 سال
184,616 UGX
1 سال
184,616 UGX
1 سال
.contractors
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.direct
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.directory
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.energy
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
.engineering
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.expert
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.express
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.finance
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.financial
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.fit
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.fitness
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.flights
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.florist
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.flowers
623,077 UGX
1 سال
623,077 UGX
1 سال
623,077 UGX
1 سال
.gift
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.glass
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.guide
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.guitars
623,077 UGX
1 سال
623,077 UGX
1 سال
623,077 UGX
1 سال
.healthcare
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.help
120,000 UGX
1 سال
120,000 UGX
1 سال
120,000 UGX
1 سال
.hospital
184,616 UGX
1 سال
184,939 UGX
1 سال
184,939 UGX
1 سال
.institute
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.insure
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.investments
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
.law
387,693 UGX
1 سال
387,693 UGX
1 سال
387,693 UGX
1 سال
.legal
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.life
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
.limo
198,462 UGX
1 سال
198,462 UGX
1 سال
198,462 UGX
1 سال
.link
50,770 UGX
1 سال
50,770 UGX
1 سال
50,770 UGX
1 سال
.loan
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.loans
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
.memorial
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.money
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.mortgage
166,154 UGX
1 سال
166,154 UGX
1 سال
166,154 UGX
1 سال
.photo
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
106,154 UGX
1 سال
.physio
318,462 UGX
1 سال
318,462 UGX
1 سال
318,462 UGX
1 سال
.pics
120,000 UGX
1 سال
120,000 UGX
1 سال
120,000 UGX
1 سال
.productions
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.rehab
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.rentals
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.repair
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.rest
133,847 UGX
1 سال
133,847 UGX
1 سال
133,847 UGX
1 سال
.security
11,076,924 UGX
1 سال
11,076,924 UGX
1 سال
11,076,924 UGX
1 سال
.services
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
110,770 UGX
1 سال
.sexy
170,770 UGX
1 سال
170,770 UGX
1 سال
170,770 UGX
1 سال
.support
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.surgery
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.tattoo
212,308 UGX
1 سال
212,308 UGX
1 سال
212,308 UGX
1 سال
.taxi
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.tips
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
78,462 UGX
1 سال
.training
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.vet
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.vin
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
.work
45,924 UGX
1 سال
45,924 UGX
1 سال
45,924 UGX
1 سال
.works
120,000 UGX
1 سال
120,000 UGX
1 سال
120,000 UGX
1 سال
.cash
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.credit
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
.creditcard
521,539 UGX
1 سال
521,539 UGX
1 سال
521,539 UGX
1 سال
.estate
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.exchange
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
115,385 UGX
1 سال
.fund
184,616 UGX
1 سال
184,616 UGX
1 سال
184,616 UGX
1 سال
.gold
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
341,539 UGX
1 سال
.rich
9,000,000 UGX
1 سال
9,000,000 UGX
1 سال
9,000,000 UGX
1 سال
.tax
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال
189,231 UGX
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود